Ordbok API

Nøkkelen din til enklare og meir tilgjengeleg tilgang til Ordbøkene-data.

Førespurnad:
query ($word: String!, $dicts: [Dictionary!]) { word(word: $word, dicts: $dictionaries) { articles { id wordClass definitions { content { textContent } } } } }
Variabler:
{ "word": "forstå", "dicts": ["Nynorskordboka"] }

Oppdag krafta i Ordbok API, eit verktøy designa for å forenkla tilgangen til omfattande informasjon frå dei offisielle norske ordbøkene. APIet vårt gir deg:

  • Rask tilgang: Snarleg henting av orddefinisjonar og døme.
  • Fleksibilitet: Tilpassa søk for varierte brukstilfelle.
  • Effektiv datahandtering: GraphQL-spørjespråk for å henta nøyaktig den informasjonen du treng.
Respons:
{ "data": { "word": { "articles": [{ "id": 20953, "wordClass": "Verb", "definitions": [ { "content": [ { "textContent": "skjøne, oppfatte, fatte" }, { "textContent": "kunne" } ] }, { "content": [ { "textContent": "kunne setje seg inn i stoda til" }, { "textContent": "ha toleranse og sympati for" } ] } ] }] } } }

Akkurat no er Ordbok API i ein utviklingsfase og kan vera ustabil. Fullstendig dokumentasjon er ikkje tilgjengeleg endå. Me oppmodar brukarar til å nytta seg av GraphQL sandbox for å utforska og testa APIet:

  1. Besøk endepunkt: Gå til Apollo Sandbox.
  2. Test førespurnader: Bruk sandkassa til å gjera førespurnader og sjå responsane.
  3. Gi tilbakemelding: Me verdset tilbakemeldinga di for å forbetra APIet.

Oppdraget vårt

Norsk, med dei mange skriftformene sine, dialektar, og omfattande leksikon, byr på unike utfordringar og moglegheiter for språkteknologi. Historisk sett har det å få tilgang til omfattande språklege ressursar kravd navigering i ein labyrint av ulike plattformer og format.

Misjonen vår er enkel, men djup: å sameina alle norske ordbøker — nynorsk, bokmål, og andre — i eitt enkelt, brukarvennleg GraphQL API. På den måten ynskjer me å bryta ned barrierane for datatilgang og gjera det mogleg å byggja alle slags integrasjonar med enkel tilgang til ordbokdata.

Gratis og open tilgang — for alle og alltid

Vi meiner at tilgang til kunnskap skal vera universell og uhindra. Det er derfor Ordbok API er, og alltid vil vera, gratis for allmenta. Forpliktinga vår til tilgjengelegheit sikrar at kven som helst, kvar som helst, kan utforska og engasjera seg i norske språkressursar utan økonomiske barrierar.

Tilgang til språklege og kulturelle data bør vera gratis og open for alle.

Omfamnar open kjeldekode

Ordbok API-prosjektet byggjer på prinsippa for open kjeldekode. Me trur på openheit, samarbeid og samfunnsdriven utvikling. Ved å gjera API-et vårt fritt tilgjengeleg, inviterer me alle til å berika og utvida språkverktøya våre.

Denne open kjeldekode-tilnærminga påskundar ikkje berre innovasjon, men sikrar òg at ressursane våre held fram med å vera tilgjengelege og gratis for alle, for alltid, uavhengig av kommersielle interesser.

Bli med og bidra til Ordbok API-prosjektet på GitHub for å forma framtida for norsk språkteknologi.