Personvern­erklæring for Ordbok API

Me i Ordbok API er oppteke av å verna personvernet ditt og behandla opplysningane dine på ein ansvarleg måte. Denne personvern­erklæringa beskriv kva typar opplysningar me samlar inn og korleis dei blir brukte og blir lagra. Ved å bruka Ordbok API-tenestene samtykkjer du til innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne erklæringa.

  1. Logging av IP-adresser
    Når du gjer førespurnader til Ordbok API, loggar me IP-adresser for å overvaka og forbetra tenesta vår. Desse loggane blir lagra i konsollen til applikasjonen i maksimalt éi veke. Etter denne perioden blir loggane sletta automatisk. Logging av IP-adresser er berre for driftsmessige formål, som feilsøking og sikring av integriteten til tenesta.
  2. Bruk av Cloudflare
    For å forbetra ytinga og tryggleiken bruker Ordbok API Cloudflare som innhalds­leverings­nettverk. Gjennom Cloudflare får me innsikt i den geografiske fordelinga av teneste­førespurnadene våre. Me har likevel ikkje tilgang til, og lagrar heller ikkje, personleg identifiserbar informasjon knytt til enkeltbrukarar via Cloudflare. For meir detaljert informasjon om korleis Cloudflare handterer data, oppmodar me deg til å lesa personvern­erklæringa til Cloudflare. Avsnitt som refererer til data om "sluttbrukarar" i denne erklæringa, refererer til informasjon som blir samla inn frå brukarar av vårt eige API.